Polityka cookies/Cookies policy - BWS

Polityka cookies/Cookies policy

In English below

Polityka cookie’s

Zasady funkcjonowania.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny Polityka Cookie’s numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlid stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyd w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawieo i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowao.
 7. W internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koocowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonad w każdym czasie zmiany ustawieo dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
  wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, ale w każdej chwili można zmienid ustawienia dotyczące tych plików w opcjach używanej przeglądarki.

W przeglądarce Firefox:
1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.
2. Następnie wybierz zakładkę Prywatnośd.
3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox:
będzie używał ustawieo użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyd, odznacz, by wyłączyd obsługę
ciasteczek.
5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
o Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
o Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
o Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysład ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
6. Zamknij okno opcji, aby zapisad ustawienia
Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Fireox.

W przeglądarce Google Chrome:
1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)
2. Wybierz Ustawienia.
3. Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
4. W sekcji Prywatnośd kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienid następujące ustawienia plików
cookie:
o Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
o Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm – : zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.
Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Internet Explorer 9:
1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.
2. Kliknij kartę Prywatnośd, a następnie w obszarze Ustawienia przesuo suwak do najwyższego położenia, aby zablokowad wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolid na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.
Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer.

W przeglądarce Safari:
Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mied wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.
Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatnośd, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:
– Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwid niektórym witrynom poprawne działanie.
– Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
– Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalid, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
– Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywad pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari.
Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przeglądarce Opera:
Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.
W przeglądarce Opera dostępne sa następujące opcje:
Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.
Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.

 

Cookie Policy

Functioning rules.

 1. The Service does not automatically collect any information, except for information contained in cookie files.
 2. Cookies are computer data, in particular text files, which are stored on the User’s end device and are intended for use with the Service’s websites. Cookies usually contain the name of the website they come from, their storage time on the end device, and a unique Cookie Policy number.
 3. The entity placing cookie files on the User’s end device and accessing them is the Service operator.
 4. Cookies are used for:
  1. adapting the content of the Service’s websites to the User’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow the Service User’s device to be recognized and properly display the website, tailored to his individual needs;
  2. creating statistics that help understand how Service Users use websites, which allows improving their structure and content;
  3. maintaining the Service User’s session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter their login and password on each subpage of the Service.
 5. The Service uses two basic types of cookies: „session” (session cookies) and „permanent” (persistent cookies). „Session” cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website, or turning off the software (web browser). „Permanent” cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.
 6. The following types of cookies are used in the Service:
  1. „necessary” cookies, enabling the use of services available within the Service, e.g. authenticating cookies used for services requiring authentication within the Service;
   cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication within the Service;
  2. „performance” cookies, enabling the collection of information on how to use the Service’s websites;
  3. „functional” cookies, allowing „remembering” the settings selected by the User and personalizing the User’s interface, e.g. in the scope of the selected language or region of the User’s origin, font size, appearance of the website, etc.;
  4. „advertising” cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests.
 7. In many cases, the software used for browsing websites (web browser) by default allows the storage of cookies in the User’s end device. Service Users can change cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of the web browser or inform about their each placement in the User’s device of the Service. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software settings (web browser).
 8. The Service operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the websites
  In many cases, software used for browsing websites (web browser).
 9. Cookies placed on the end device of the Service User and used can also be used by advertisers and partners cooperating with the Service operator.
 10. How to disable cookie support?

Internet browsers by default allow the storage of cookies, but you can change these file settings in the options of the used browser at any time.

In Firefox browser:
1. In the upper right corner of the Firefox browser window, click Open Menu (three horizontal bars) and select Options.
2. Then select the Privacy tab.
3. From the drop-down menu in the History section, select the option: Firefox program:
will use user settings.
4. Check Accept cookies to enable, uncheck to disable cookie support.
5. Select the cookie storage period:
– Store: until they expire
– Store: until they expire – the cookies will be removed when their validity period expires,
– Store: until closing Firefox – cookies will be deleted after closing the browser,
-Ask every time – each time Firefox will ask what to do with the cookie.
6. Close the options page. Any changes you make will automatically be saved.

In Google Chrome browser:

1. In the upper right corner next to the browser’s address bar, select Customize and control Google Chrome (three horizontal lines).
2. Select Settings.
3. Scroll to the bottom of the window and click Show advanced settings…
4. In the Privacy section, click the Content settings button.
5. In the Cookies section, you can change the following cookie settings:
– Block attempts to place data from websites on your computer.
– Block third-party cookies and site data – check the box Ignore exceptions and block the creation of third-party cookies. Remember, this setting prevents most sites that require logging in from working.

In Internet Explorer:

1. In the browser window, click the Tools button, and then select Internet options.

2.Click the Privacy tab, and then in the Settings area, move the slider to the highest position to block all cookies, or to the lowest position to allow all cookies, and then click the OK button.

In Safari:

Changing your cookie preferences or deleting these files and site data in Safari can affect the performance of other programs, such as Dashboard. Select Safari > Preferences from the menu, click on Privacy, and then perform any of the following actions: Change how you accept cookies and site data: Choose one of the options next to the Cookies and website data label:

– Always block: Safari does not allow websites, third parties, or advertisers to store cookies and other data on your Mac. This may prevent some websites from working properly.
– Only from the current website: Safari accepts cookies and website data only from the currently displayed website. Websites often contain embedded elements from other sources. Safari does not allow these other parties to store and access cookies and other data.
– From visited websites: Safari accepts cookies and website data only from websites you visit. Safari uses existing cookies to determine whether a particular website has been visited by you before. Checking this box helps prevent cookies and other website data from being stored on your Mac by websites containing embedded content from other sites.
– Always allow: Safari allows all websites, third parties, and advertisers to store cookies and other data on your Mac.

In Opera browser:

Cookie settings: Settings > Preferences > Advanced > Cookies. Cookie settings allow you to control how cookies are handled. By default, all cookies are accepted. In the Opera browser, the following options are available: Accept cookies – all cookies are accepted (option set by default). Accept cookies only from the site I visit – all cookies from domains other than the visited domain are rejected. Never accept cookies – all cookies are rejected.